GreenIron får miljötillstånd för sin första anläggning

0
441

Mark- och miljödomstolen i Östersund har beviljat GreenIron miljötillstånd för sin anläggning i Sandviken. Det positiva beskedet från Mark- och miljödomstolen kom den 27 mars och tillståndet har nu vunnit laga kraft. GreenIron påbörjar nu bygg- och monteringsarbetet för sin första anläggning i Sandvikens industripark.

Anläggningen, som beräknas vara i drift efter sommaren, är GreenIrons första fullskaliga
produktionsanläggning. Miljötillståndet ger GreenIron möjlighet att behandla 30 000 ton
insatsråvara per år, vilket motsvarar en minskning av CO2-utsläppen med ca 42 000 ton och år jämfört med traditionell fossilbaserad metallframställning.
GreenIron har en tydlig CO2-minimerande målsättning med fokus på återvinning och cirkularitet för gruv- och metallindustrin. Bolaget kan med sin teknologi framställa järn och andra metaller med hjälp av vätgas. Processen är helt koldioxidfri med vatten som enda restprodukt.
– Detta är ett mycket välkommet besked. Ett fantastiskt teamwork ligger bakom att vi nu kan sätta full fart för bygget av vår första anläggning. När vi öppnar produktionen i Sandviken i år är det ett viktigt startskott i omställningen av en industri med stora utsläpp, säger Edward Murray, VD på GreenIron.
Miljötillståndet innebär att GreenIron har rätt att uppföra och driva en anläggning för återvinning och produktion av järn och andra metaller inom Sandvikens kommun.
– Vi har haft en god samverkan med myndigheter, närboende och andra remissinstanser. Alla tillstånd är nu beviljade och vi har genomfört processen på sju månader, säger Ulrika Molander, COO på GreenIron.

*Uträkningen baseras på utsläppen av koldioxid från de mest effektiva masugnarna, som släpper ut cirka 2 ton CO2 per ton producerat järn. 42 000 ton CO2 motsvarar ca 60 000 flygresor tur och retur Stockholm-New York.
En GreenIron-ugn har kapaciteten att behandla 40 000 ton insatsråvara per år, vilket motsvarar en årlig minskning av CO2 med 56 000 ton.

För mer information, kontakta:
Annika Molander, Kommunikationsansvarig GreenIron
mobil 072-2294257, e-mail: annika.molander@greeniron.se

Om GreenIron:
GreenIron H2 AB är ett svenskt, privat aktiebolag med en patenterad och beprövad, energieffektiv teknik för att reducera metalloxider till rena metaller. Processen är lämplig för utvinning av metaller från malm, rester och avfall. Tekniken är vätebaserad och därmed är den enda restprodukten vatten. I samband med stålverk kan GreenIrons process fossilfritt omvandla restprodukter, som slagg, till användbara järn- och metallråvaror.
Inom gruvindustrin finns även restprodukter och biflöden, som på samma sätt kan omvandlas fossilfritt till råvaror för smältning direkt i stålverk. GreenIron har ett starkt CO2-minimerande fokus och strävar efter att forma cirkulära affärscykler och ökad resurseffektivitet.
Besök www.greeniron.se, mejla info@greeniron.se eller +46-8-55 66 60 60.