Stålåret 2022 – en utmanande omvärld med fortsatt fokus på en hållbar och konkurrenskraftig järn- och stålindustri

0
332
Publikationen Stålåret 2022 med tillhörande diagrambilaga finns att ta del av på Jernkontorets webbplats.

Pressutskick från Jernkontoret 27.01.2023

Idag publicerar Jernkontoret Stålåret 2022, en årlig summering av utvecklingen inom järn- och stålindustrin. Ta del av viktiga händelser från marknaden, förändringar och satsningar inom företagen och aktiviteter som presenterats löpande under förra året.

Läget inför stålåret 2022 såg inledningsvis bra ut. Efterfrågan på stål var i stort normaliserad och pandemin låg mer eller mindre bakom oss. Rysslands militära invasion av Ukraina i februari omkullkastade dock förutsättningarna. Ökad inflation, höjda räntor, energikris och prisökningar påverkade både konjunkturen och stålmarknaden.

– Sammantaget minskade den globala efterfrågan på handelsfärdigt stål under 2022 med 2,3 procent. EU och Storbritannien tillsammans backade med 3,5 procent och i Kina föll efterfrågan med 4 procent. Även för länderna i Central- och Sydamerika har en betydande nedgång noterats. Länder som trots den allmänt svaga efterfrågan har utvecklats positivt återfinns bland annat ASEAN-länderna såsom Indonesien, Thailand och Vietnam samt Indien, säger Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret.

Den svenska stålmarknaden har utvecklats i linje med den allmänna bilden i Europa. Bortsett från vissa delar av verkstadsindustrin så har verksamheten inom de stålkonsumerande branscherna varit oförändrade eller fallit tillbaka. Den samlade produktionen av råstål i Sverige landade på 4,1 Mton vilket är närmare 6 procent lägre än 2021.

I augusti godkändes ett stort och långtgående lagstiftningspaket i USA, Inflation Reduction Act (IRA). Närmare 400 miljarder dollar har anvisats till satsningar på statligt stöd till energiproduktion och åtgärder för att främja klimatet i USA. Stödet förutsätter produktion i USA vilket snedvrider konkurrensen i förhållande till importen och kommer sannolikt att få stor betydelse för den handelspolitiska utvecklingen framöver. Hur detta kommer att bemötas och hanteras av EU återstår att se.

En omtumlande omvärld till trots, 2022 har också inneburit stor aktivitet och framsteg inom den svenska järn- och stålindustrin. Nya affärer, investeringar och innovationer har tillkommit under året och företagen har tagit flera viktiga steg i den pågående omställningen, avslutar Annika Roos, vd för Jernkontoret.

Ta del av Stålåret 2022

Läs om utvecklingen inom järn- och stålindustrin och hos de svenska stålföretagen i publikationen Stålåret 2022 – en kort översikt. På Jernkontorets webbplats går det också att ta del av den tillhörande diagrambilagan med 50 diagram som illustrerar utvecklingen.
Se www.jernkontoret.se/stalaret