Rättelse om Minrent i Gjuteriet nummer tre

0
857
Rening av enskilda avlopp där slaggmaterialet ligger i säckar under det svarta brunnslocket. Foto av Björn Haase

I Gjuteriet nummer tre i avsnittet Kort och Gott på sidan 28 presenterade vi forskningsprojektet Minrent. Dessvärre smög sig ett faktafel in i texten. Den korrekta informationen är att mängden slagg som produceras varje år inom järn och stålindustrin är cirka 1,4 miljoner ton, varav cirka 200 000 ton av olika orsaker idag går på deponi. Det innebär att det allra mesta av slaggerna går till användning istället för att deponeras.

Ordförande inom Jernkontorets Teknikområde Restprodukter Björn Haase berättar om projektet:
–Det vi vill komma åt med detta projekt är dels delar av det som går på deponi idag, men även att öka samhällsnyttan för de slagger som idag går till andra enklare användningsområden, till exempel bärlager och liknande.

Jernkontoret har skapat en handbok om restprodukter där det går att finna mer information om järn- och stålindustrins olika restmaterialen och hur de används:
https://www.jernkontoret.se/globalassets/publicerat/handbocker/handbok-for-restprodukter-2018.pdf