Arbetsmiljö och säkerhet

0
1199

Stena Metal International, SMI, har haft sitt årliga gjuterievent. I år fokuserade man extra på säkerhet.

– Säkerhet är grunden till att kunna bedriva en sund verksamhet med trygga och säkra medarbetare som i sin tur leder till en bra produktion, säger Helén Ljungqvist säkerhetschef i koncernen.

Text: Elisabeth Anderberg

Foto: Lillemor Levin/Stena Metal International

Detta år höll man eventet på Dufweholms Herrgård utanför Katrineholm.  I år var temat säkerhet, tidigare år har eventen handlat om bl a energieffektivitet, gjutsand och ugnsinfodringar. Det var åtta olika gjuterier som medverkade.Volvo och Stena Drilling redogjorde för sina respektive säkerhetsarbeten. Även personal från Stena Metal International deltog för att öka förståelsen för de problem som kan uppstå, ex vis med blött mtrl vintertid. Säkerhetstemat är av stort intresse för alla som var med på eventet. Och trots att allvarliga olyckor är ovanliga i branschen så är det viktigt att ständigt arbeta med frågorna menar Helén Ljungqvist.

– Jag brukar säga att det ingår inte i mitt anställningsavtal, och inte i någon annans heller, att bli skadad på jobbet. Därför måste vi hela tiden arbeta förebyggande mot detta, säger hon.

Under eventet diskuterades frågan i olika former. Både via föreläsningar av Lars Erik Tengman från Volvo och Andrew Whyte från Stena Drilling men också i en diskussionspanel där Helén Ljungqvist deltog.

Den viktigaste frågan, som alla var överens om, är att få med alla på banan och förstå vikten av att ständigt arbeta med det förebyggande arbetet.

– Jag skulle säga att 95 procent av säkerhetsarbetet är en ledarfråga. Man måste våga se vad som händer och lyssna på vad de som arbetar i de mest utsatta positionerna säger. Detta kan aldrig få bli en skrivbordslösning, säger hon och tycker att det är viktigt att alla som arbetar med säkerhetsfrågor eller andra arbetsmiljöfrågor är mycket ute i produktionen och ser och lyssnar.

“Jag brukar säga att det ingår inte i mitt anställningsavtal, och inte i någon annans heller, att bli skadad på jobbet”

En annan fråga som diskuterades var vikten av att anmäla allt som händer. Inte för att hitta några syndabockar men för att kunna hitta problemen och på så sätt kunna komma fram med lösningar.

– Man brukar säga att det är den mänskliga faktorn som är orsaken till olyckor. Jag vill vända på det och säga att den mänskliga faktorn är den som kan hindra att olyckor sker.

Helén Ljungqvist tycker att man har kommit långt i arbetet med säkerhet, men man är långt ifrån klar. Om man någonsin kommer att bli det. En del kommer att förbättras när det manuella arbetet försvinner i och med ny teknik.

– Jag hoppas på att vi i framtiden kommer att ha tekniska lösningar som minskar risken för exponering av faror i arbetet.

En annan fara hon hoppas ska försvinna är den när en företagsledning tror att lönsamhet och säkerhet står i motsats till varandra. Det är i stressade och pressade situationer som olyckor ofta händer. Inte alltför sällan då det är mycket att göra.

– Bra säkerhet leder till hög tillförlitlighet och kvalitet. Det finns rapporter som visar detta. Så att tillåta slarv bara för att det är mycket att göra lönar sig inte i längden. Tvärtom. Uppstår det skador så kan det stå företaget dyrt i längden.

Eventet blev lyckat och uppskattat av deltagarna.

– Vi har kört liknande event sedan ett par år tillbaka, och det brukar vara uppskattat för gjuterierna att få ett forum för att träffas och prata kring ett gemensamt intresseområde. Det är en bransch i Sverige där många står inför liknande utmaningar och förutsättningar, och vi ser det som positivt att möjliggöra att man kan lära av varandra säger Fredrik Nyström, Area Manager på SMI.

Helén tipsar om säkerhetsanvisningar:

  • Prata med personerna längst ute på linjen. Det är ofta de som har de mest utsatta yrkesrollerna.
  • Håll instruktioner kortfattade och tydliga. Texter får inte vara för långa.
  • Komplettera instruktioner med foton, bilder eller skisser som förtydligar innebörden.
  • Skriv begripliga texter. Låt användarna granska.
  • Involvera användarna för att försäkra er om att tänkta arbetssätt och säkerhetsåtgärder är genomförbara och ger avsedd effekt. Funkar rutinerna inte i praktiken kommer de inte att efterföljas.